เกี่ยวกับเรา


ระบบสารสนเทศ “กรมวิทย์ With You”

ที่มา 

          ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 กำหนดให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัยและการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อผลการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ทําให้สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ รวมทั้งเพื่อการสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน โดยแก้ไขอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และความจำเป็นเพิ่มเติม เช่น ข้อ 2 (3) ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ข้อ 2 (8) ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลผลิตที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังคงมีหน้าที่สำคัญตามข้อ 2 (4) ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพื่อควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหลักฐานทางคดี รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค  ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกระทรวง โดยเฉพาะในส่วนของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งพบหลายผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน พบสารห้ามใช้ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อวิเคราะห์แล้วมีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคในชุมชน จึงทำการแจ้งเตือนภัยสุขภาพสู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ

          ในปี พ.ศ.2552 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดตั้งระบบ  “Single Window” หรือ “หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 10 อุบลราชธานี และการสนับสนุนของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกัน พัฒนา “Single Window” หรือระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการการนำเข้าจากเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ และผ่านการตรวจสอบข้อมูลโดยคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลของระบบ ก่อนทำการเผยแพร่ข้อมูล ต่อมาในปี พ.ศ.2561 ได้ถ่ายโอนข้อมูลมาไว้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้เปลี่ยนชื่อระบบเป็น "กรมวิทย์ With You" เพื่อใช้เป็นช่องทางถ่ายทอดความรู้ สื่อสารความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

 

ผู้ใช้งาน

1. ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใช้งานโดยไม่ต้องลงทะเบียนใช้งาน เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลความเสี่ยง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตราย

2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ที่มีบทบาท อำนาจหน้าที่ในงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลทุกระดับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องทำการลงทะเบียนใช้งานและผ่านการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานก่อน จึงจะสามารถนำเข้าข้อมูล ส่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการเฝ้าระวัง หรือใช้ข้อมูลสารสนเทศในระบบได้